Sakråd med ungdomsorganisationer inför rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté

Publicerad

Den 9 december bjöd statssekreterare Martin Andreasson in till ett sakråd om Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Sveriges rapport lämnas den 5 januari 2023.

- Barn- och ungdomsorganisationer har en särskild kompetens och erfarenhet när det gäller mänskliga rättigheter och arbetet mot olika former av rasism i Sverige. Deras inspel på sakrådet bidrar på ett värdefullt sätt i det fortsatta arbetet, säger Martin Andreasson.

Syftet med sakrådet var att ta del av civilsamhällets kunskap och erfarenheter särskilt vad gäller de områden där Sverige fått rekommendationer från kommittén; bland annat inom områden såsom insatser mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion, olika former av rasism, insatser för urfolks- och nationella minoriteters rättigheter, hatbrott och terrorismbekämpning.

På mötet deltog fem barn- och ungdomsorganisationer och representanter från Regeringskansliet. Företrädare för organisationerna lyfte bland annat behovet av att informera barn och unga om deras rättigheter för att öka den egna kunskapen kring möjligheter att anmäla exempelvis kränkande behandling och diskriminering. De tog även upp skolans roll i att utbilda om olika former av rasism och att öka kunskapen om de nationella minoriteterna samt urfolket samernas livsvillkor. De betonade vikten av att nå alla lärare genom till exempel ett ökad fokus på frågorna i lärarutbildningen. Även betydelsen av ett förutsägbart och långsiktigt stöd till civilsamhällesorganisationer lyftes.

Mer information:

Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas regelbundet. Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport är en del av de återkommande rapporteringsprocesserna. En efterföljande dialog sker mellan Sverige och FN:s CERD-kommittee, därefter lämnar kommittén sina rekommendationer till Sverige. Sveriges senaste rapport lämnades 2017.