EU:s medlemsländer eniga om nytt transportnätverk

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för transportfrågor möttes i Bryssel den 5 december kom de överens om hur det nya transportnätverket i Europa ska utvecklas. Därutöver diskuterade de bland annat transportförbindelserna med Ukraina och utvecklingen av inlandssjöfarten. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson företrädde Sverige vid mötet.

En person klädd i kostym står vid en talarpulpet framför en svensk och en EU-flagga.
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson representerade Sverige vid transportministrarnas möte den 5 december. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Transeuropeiska transportnätverket

Vid mötet antog ministrarna rådets position om förslaget om revidering av regelverket för unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T.

Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen under våren 2023.

Det nya transportnätet ska säkerställa hållbara förbindelser genom hela unionen utan flaskhalsar eller saknade länkar och ska färdigställas i etapper till 2030, 2040 och 2050. Nätverket kommer att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre, till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU och till att målen i den europeiska gröna given uppfylls.

Genom de nya transportkorridorerna kommer även Ukrainas och Moldaviens förbindelser med EU att förbättras.

Transportförbindelserna med Ukraina

Vid mötet gav ordförandeskapet och kommissionen information om insatser som vidtagits på transportområdet för att hjälpa Ukraina.

Särskilt nämndes genomförandet och det långsiktiga arbetet med de så kallade solidaritetskorridorerna som sedan i maj 2022 bidragit till att underlätta godstransporter till och från Ukraina, främst gällande jordbruksprodukter.  

Utvecklingen av inlandssjöfarten

Ministrarna antog rådsslutsatser om den pågående utvecklingen av inlandssjöfarten i EU. I slutsatserna hänvisas bl.a. till EU:s gröna giv respektive strategin för hållbar och smart mobilitet, där det finns målsättningar om att flytta över godstransporter från väg till inlandssjöfart och järnväg.

Det tjeckiska ordförandeskapet informerade även om pågående förhandlingar, bland annat gällande de transportfrågor som ingår i lagstiftningspaketet Fit for 55. 

Sverige representerades av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i rådet för transport den 5 december 2022

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.