Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en utmanande tid – Budget 2023

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom socialförsäkringar som ska öka välfärden i Sverige. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer

- De kraftiga prisuppgångarna slår hårt mot barnfamiljer med svag ekonomi. För att mildra effekterna av prisuppgångarna föreslår regeringen att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till 30 juni 2023, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag ska förlängas till och med den 30 juni 2023. Detta för att skydda barnfamiljer med svag ekonomi mot de kraftiga prisuppgångarna.

Den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av bland annat händelserna i Sveriges närområde har bidragit till att många hushåll har fått kraftigt höjda utgifter. Särskilt har priserna för el, drivmedel och livsmedel ökat. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi och för att ge ekonomiskt utsatta barnfamiljer extra resurser.

Bidraget betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget utan att en särskild ansökan krävs. Tilläggsbidraget kommer som mest att kunna lämnas med 1 325 kronor per månad.

Regeringen föreslår att 520 miljoner kronor avsätts för 2023.

Undantag för vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

- Covid-19 har gjort redan långa vårdköer ännu längre. För personer som väntar på vård föreslår regeringen därför att undantagen från vissa bedömningar i rehabiliteringskedjan ska förlängas, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en förlängning av regler för sjukpenningen som innebär att undantag ska göras från vissa bedömningar om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av coronapandemin. Regeringen föreslår att de tillfälliga reglerna förlängs med ett år till och med 31 december 2023.

Sedan april 2020 finns en tidsbegränsad reglering i regelverket för sjukpenning som innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan i vissa fall ska skjutas upp om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19.

Regeringen föreslår att 210 miljoner kronor avsätts för år 2023.

Höjd reseersättning vid rehabilitering

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att bidraget för resor med egen bil till och från rehabilitering bättre ska motsvara de faktiska kostnaderna och även fortsättningsvis ska gå i takt med avdraget för arbetsresor enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för år 2023.

Mer om budgeten för 2023

Den 8 november lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2023 till riksdagen.

Laddar...