Artikel från Näringsdepartementet

EU-möte om fiske och läget i förhandlingarna om jordbruket efter 2020

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts via video 29 juni står läget i förhandlingarna om EU:s jordbrukspolitik efter 2020 på dagordningen. Ministrarna kommer också att diskutera flera frågor om fiske.

Per Callenberg, statssekreterare, i Europabyggnadens VIP-entré i samband med tidigare möte
Statssekreterare Per Callenberg deltar i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskerifrågor 29 juni. Foto: Sveriges EU representation

Jordbruk

Den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020

EU-kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken presenterades den 1 juni 2018. Det kroatiska ordförandeskapet ska vid mötet sammanfatta framstegen i vårens förhandlingar. Covid-19 har begränsat förutsättningarna för förhandlingarna med resultatet att såväl politiska som tekniska frågor återstår att lösa.

En slutlig överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet kan ske tidigast när en överenskommelse nåtts om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027.

Fiske

Lägesbeskrivning och vägledning inför fisket 2021

EU-kommissionen kommer att göra sin årliga lägesbeskrivning av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Här ska EU-kommissionen bland annat redogöra för de principer som gäller i arbetet med att ta fram förslag inför förhandlingarna om fångstmängder och kvoter för 2021.

Regeringen är generellt sett positiv till EU-kommissionens meddelande. Regeringen anser att det är angeläget att nå målsättningen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att mål om landningsskyldighet möjliggörs och att vetenskaplig rådgivning är grund för besluten.

Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF

I juni 2018 la EU-kommissionen fram ett förslag till en förordning om EHFF. Förslaget innebär att EHFF ska kunna finansiera åtgärder inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Regeringen är kritisk till att förslaget öppnar för finansiering som både stöder att fiskekapaciteten höjs och kan göra att kapaciteten behålls på nivåer som är för höga för att nå hållbara fiskebestånd. Regeringen anser att förslaget i dessa delar går emot den gemensamma fiskeripolitikens målsättningar.

EU:s kontrollförordning

Det kroatiska ordförandeskapet kommer att rapportera om läget i förhandlingarna om förslaget till reviderad kontrollförordning som presenterades 2018.

Förslaget ska bidra till effektivare kontroll, förbättrad efterlevnadskultur och verkställighet samt lika villkor för fiskets aktörer.

Regeringen anser att den kompromiss som nu ligger på bordet är bättre än det ursprungliga förslaget. Regeringen har framförallt allt haft synpunkter på kontroll av fritidsfisket eftersom detta i huvudsak är ett ansvar som bör ligga på nationell nivå.

Statssekreterare Per Callenberg företräder Sverige på mötet. 

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s jordbruks- och fiskeriråd 29 juni

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeriråd 29 juni

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.