Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Globala miljöfonden 2016-2018 Diarienummer: UD2016/11356/GA

Publicerad

Globala miljöfonden (Global Environment Facility), GEF, bildades år 1991 med uppdraget att bidra till globala miljönyttigheter genom finansiellt stöd till miljö- och klimatinslag i utvecklingsinsatser i låg- och medelinkomstländer. Denna strategi ligger till grund för regeringens samarbete med GEF och tillhörande underfonder under åren 2016-2018.

Ladda ner:

Organisationsstrategin ska vägleda svenska ståndpunkter inför förhandlingarna om den sjunde fyraårsbudgeten, eller påfyllnaden av GEF 7 som pågår under en stor del av 2017. Utfallet av förhandlingarna om GEF 7 blir viktigt för hur GEF kommer att bidra till genomförandet av de nya hållbara utvecklingsmålen (SDG) som FN:s generalförsamling beslutade om i september 2015. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande.

Strategin utgår från regeringens mål för det internationella biståndet och från Regeringskansliets bedömning av GEF:s relevans och effektivitet. Strategin vägleds av att GEF är en del av den finansiella mekanismen under i första hand FN:s klimatkonvention och fyra mellanstatliga miljökonventioner. Den vägleds även av politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med dess övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling samt svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst