Remiss EU-Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 Diarienummer: KN2023/03706

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet på remissen av EU-Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 6 november 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.