Remiss av Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland Diarienummer: I2021/02391

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 10 januari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Rapport regeringsuppdrag Gotlandstrafiken