Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att för kommunal vuxenutbildning ta fram kurser i utbildning i svenska för invandrare och yrkeskurser på grundläggande nivå Diarienummer: U2024/01043

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk uppdrag enligt nedan.

Ladda ner:

Kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Skolverket ska ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning (komvux) i svenska för invandrare (sfi) och en kursplan för var och en av kurserna. Kurserna ska ersätta dagens kurser i sfi. Kurserna ska vara anpassade till att elever har olika studiebakgrund och ska kunna ha olika inriktningar utifrån elevernas behov och mål med studierna. Av varje kursplan ska kursens studieomfattning i form av verksamhetspoäng framgå.

En eller flera nationella kurser för grundläggande läs- och skrivinlärning ska tas fram. Kursen eller kurserna ska kunna läsas innan eller kombineras med övriga kurser inom sfi.

Skolverket ska även analysera om kurserna i sfi bör få delas upp i delkurser.

Yrkeskurser på grundläggande nivå

Skolverket ska ta fram förslag till yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå. Kurserna ska

  • ge grundläggande yrkeskunskaper och innehålla praktiska inslag,
  • kunna kombineras till hela yrkesutbildningar, dvs. yrkespaket, på grundläggande nivå,
  • kunna byggas på till utbildning på gymnasial nivå om individen vill det, och
  • kunna kombineras med bl.a. språkutbildning i svenska i de fall det behövs.

Skolverket ska också ta fram förslag till de nämnda yrkespaketen.

Skolverket ska analysera om kurserna bör få delas upp i delkurser.

Kurserna ska svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer och de ska kunna leda till arbete inom t.ex. service eller trädgård.

Individen ska efter att ha gått en eller flera av kurserna också kunna fortsätta antingen till en sådan sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå som avses i 20 kap. 6 a § skollagen (2010:800) eller till en sådan kombinations-utbildning som avses i 31 a § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kommunerna ska inte vara skyldiga att erbjuda kurserna.

Skolverket ska lämna nödvändiga författningsförslag, inklusive i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och kursplanerna. Skolverket ska även lämna författningsförslag i fråga om skollagen om myndigheten bedömer att det behövs. Vidare ska Skolverket lämna förslag på hur statsbidrag skulle kunna lämnas för kurserna och yrkespaketen enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Vid utformningen av statsbidragsbestämmelserna ska Skolverket ta ställning till om bidrag bara ska få lämnas till samverkande kommuner som kan erbjuda en fortsättning på kurserna och yrkespaketen på gymnasial nivå.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 11 november 2024 och slutredovisas till senast den 15 december 2025.

Laddar...