Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att omförhandla avtalet om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m. Diarienummer: Ku2023/00511

Publicerad

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m. (MU-avtalet) med berörda bildkonstnärsorganisationer. Det omförhandlade avtalet ska vara tydligt och enkelt att förstå och tillämpa för utställningsarrangörer och konstnärer.

Ladda ner:

MU-avtalet har en viktig roll när det gäller att skapa förbättrade villkor för bild- och formkonstnärer och deras möjligheter att få ersättning för konstnärligt arbete i utställningssammanhang. Det är därför angeläget att MU-avtalet är utformat på ett sådant sätt att det är tydligt, lätt att använda och anpassat efter dagens behov. Regeringen gör bedömningen att Statens kulturråd bör omförhandla nu gällande avtal om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m.

Statens kulturråd ska senast den 1 juni 2023 lämna ett förslag till ett
omförhandlat avtal till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).