Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR Diarienummer: S2023/01044

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fördela 37 miljoner kronor till regionerna för ändamålsenliga insatser som ska öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) och öka följsamheten till förskrivna FaR.

Ladda ner:

Insatserna ska komma alla vårdgivare på primärvårdsnivå till godo.

Socialstyrelsen ska

  • i samverkan med Folkhälsomyndigheten följa upp hur regionerna arbetar med insatserna
  • följa upp och utvärdera satsningen och redovisa vad medlen har använts till
  • stödja vårdgivarna med att genomföra och tillämpa FaR
  • följa upp i vilken utsträckning regionernas arbete med genomförande och tillämpning leder till ökad förskrivning och ökad följsamhet
  • uppdatera myndighetens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som bland annat omfattar rekommendationer till personer som är otillräckligt fysiskt aktiva
  • utveckla uppföljningen av FaR med särskilt fokus på ordinationsorsak
  • särskilt samverka med E-hälsomyndigheten, som samordnar regeringens satsningar på e-hälsa och som har ett särskilt uppdrag rörande statligt digitalt stöd för FaR
  • hämta in synpunkter från regionernas relevanta programområden (NPO), som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Dialog ska också föras med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), samt med Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj 2024 redovisa uppdraget.

 

Laddar...