Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning för att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept

Publicerad

Regeringen vill att användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska öka och bli mer likvärdig över landet och beslutar därför om en satsning som fullt utbyggd kommer att uppgå till 100 miljoner kronor årligen.

– Vi vill stärka och öka användningen av Fysisk aktivitet på recept i den svenska hälso- och sjukvården. FaR är en kostnadseffektiv och evidensbaserad resurs som kan bidra till hälsa i alla grupper men som idag är underutnyttjad. Dessutom är stor skillnad på hur mycket den används i olika regioner. Det vill vi ändra på. Postnumret ska inte avgöra människors tillgång till FaR, säger socialminister Jakob Forssmed.

Idag beslutade regeringen därför om tre nya uppdrag som tillsammans innebär en satsning om 50 miljoner kronor 2023. Regeringen har för avsikt att detta ska bli en permanent satsning och beräknar att satsa 75 miljoner kronor 2024 och därefter, fullt utbyggd, 100 miljoner kronor årligen.

– FaR kan fungera väl vid exempelvis diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och mild till måttlig depression. För vissa diagnoser är fysisk aktivitet en lika effektiv behandlingsmetod som läkemedel, dessutom med väldigt få biverkningar, säger Jakob Forssmed.

E-hälsomyndigheten ska föreslå digital infrastruktur

För att bidra till en ökad förskrivning och uppföljning ger regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie och föreslå en statlig infrastruktur för FaR. En enhetlig dokumentation ska ge bättre möjlighet till uppföljning och ambitionen är att uppnå en jämlik användning av FaR.

E-hälsomyndigheten ska i sin förstudie beakta den process och de system som idag finns när det gäller förskrivning av läkemedel samt i förslagen utgå från de ambitioner som regeringen har i fråga om en reformerad digital infrastruktur för vården. Senast den 29 februari 2024 ska E-hälsomyndigheten lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet. För uppdraget får E-hälsomyndigheten under 2023 använda 3 000 000 kronor.

Socialstyrelsen ska fördela 37 miljoner kronor till regionerna för ökad förskrivning och följsamhet av fysisk aktivitet på recept

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionerna för att genomföra insatser som ökar förskrivningen och följsamheten av förskrivna FaR. Insatserna ska komma alla vårdgivare i primärvården till godo och myndigheten ska stödja vårdgivarna i implementeringen av FaR. Socialstyrelsen ska också i samverkan med Folkhälsomyndigheten följa upp hur regionerna arbetar med insatserna.

I uppdraget till Socialstyrelsen ingår att följa upp i vilken utsträckning regionernas arbete med implementering och tillämpning leder till en ökad förskrivning och följsamhet samt utveckla uppföljningen med särskilt fokus på ordinationsorsak. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 44,3 miljoner kronor. Av dessa medel ska 37 000 000 kronor fördelas till regionerna. Folkhälsomyndigheten får under 2023 använda 1 miljon kronor för uppdraget.

1,7 miljoner till yrkesföreningar för fysisk aktivitet för att arbeta med metoden FaR

Regeringen avsätter 1,7 miljoner kronor 2023 till yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, för att arbeta med metoden FaR, kunskapsstödet fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, inklusive den digitala versionen, eFYSS. Medlen ska också användas till att samverka med Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten i deras uppdrag inom området.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...