Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag Diarienummer: U2022/00168

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som myndigheterna redovisat i juni 2021 (U2021/02882).

Ladda ner:

Uppdraget och dess redovisning ska samordnas av Vetenskapsrådet. I genomförandet av uppdraget ska en dialog föras med universitet och högskolor. Vetenskapsrådet ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova ska senast den 1 juni 2022 lämna en gemensam skriftlig slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).