Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong Diarienummer: N2021/02773

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong som finns tillgänglig för svenska aktörer och föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på verksamheten.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar en beskrivning av gällande krav på provning av cement och betong samt en kartläggning av befintlig test- och provningsverksamhet, inklusive dess kapacitet och nuvarande nyttjandegrad. Det utökade behov av test- och provningsverksamhet som kan uppstå i en situation där ett stort antal produkter behöver utvärderas ska uppskattas och förslag på åtgärder för att möta ett ökat behov av test- och provningsverksamhet ska lämnas inklusive en beskrivning av hur samordning av verksamheter kan ske. Vid genomförandet av uppdraget bör dialog föras med för uppdraget relevanta aktörer.

Vinnova ska senast den 15 december 2021 lämna en delredovisning av uppdraget, som omfattar preliminära data och bedömningar, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2022.