Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda införandet av ett nytt statligt offentligt studiestöd Diarienummer: U2021/02998

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att förbereda införandet av ett sådant statligt offentligt studiestöd (omställningsstudiestöd) som föreslås i departementspromemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) så att sådant studiestöd ska kunna hanteras digitalt av myndigheten från och med den 1 oktober 2022.

Ladda ner: