Förlängd tid för uppdraget att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet Diarienummer: N2019/02162 (delvis)

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 13 juni 2019 (N2019/02162) förlänger regeringen Tillväxtverkets uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet.

Tillväxtverket ska lämna delrapporter av uppdraget senast den 12 april under åren 2021–2023 samt lämna en slutrapport och en utvärdering av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2023.

Ändringen innebär även att Tillväxtverket ska avsätta totalt 108 000 000 kronor för uppdraget under perioden 2019–2023. För 2021 beräknas 30 000 000 kronor, för 2022 beräknas 40 000 000 kronor och för 2023 beräknas 26 000 000 kronor avsättas, utöver de medel som har avsatts för 2019 och 2020.

Ändringen innebär vidare att Tillväxtverket får avsätta högst 19 000 000 kronor under perioden 2019–2023 för Tillväxtverkets insatser för bl.a. utveckling av metoder, samverkan, stöd och lärande samt andra
programanknutna kostnader.