Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden på rådet för regionalpolitik (MR-R)

Publicerad

Ministerrådet för regionalpolitik (MR-Tillväxt) i Karlstad den 18 juni fokuserade på ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden. Under mötet presenterade även Nordregio sin rapport State of the Nordic Region 2024.

De står på en terrass med en sjö i bakgrunden.
Landsbygdsminister Peter Kullgren med Sigrun Wiggen Præstbakmo, statssekreterare på Norges kommunal- och distriktsdepartementet, Dan Koivulaakso på Nordiska ministerrådet samt Ålands närings- och miljöminister Jesper Josefsson. Foto: Josefin Larnemark/Länsstyrelsen Värmland

Sverige är under 2024 ordförande för Nordiska ministerrådet och den 18 juni arrangerades det årliga ministerrådsmötet för regionalpolitik, under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren.

Kullgren inledde med att lyfta Sveriges prioriteringar.

– Under det svenska ordförandeskapet i MR-Tillväxt prioriteras tre områden som är av särskild betydelse för vårt nordiska samarbete och ett hållbart och integrerat Norden 2030. Vi arbetar för ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden, sade han.

Peter Kullgren konstaterade vidare att robusthet var en stor del av dagens agenda. Han uttryckte förhoppningen att ett ökat samarbete och kunskapsutbyte gällande beredskap, robusthet och motståndskraft kommer att leda till nordisk nytta både som region och för de enskilda länderna.

– Ett steg på vägen är ordförandeskapsprojektet Regional Robust Preparedness som Sverige initierade tillsammans med Island under fjolårets ministermöte i Reykjavik, sade han.

State of the Nordic Region 2024

Under mötet presenterades även Nordregios rapport State of the Nordic Region 2024. Den visade på utmaningar i vissa delar av Norden beträffande bland annat sjunkande födelsetal, utflyttning från landsbygderna och brist på arbetskraft med rätt kompetens.

State of the Nordic Region 2024, på Nordregios webbplats

Peter Kullgren konstaterade efter presentationen att det är viktigt med strategier och insatser som stärker konkurrenskraften och robustheten och som gör det än mer attraktivt att bo, leva och verka i hela Norden.

– Sammantaget ser jag att de utmaningar som lyfts fram i State of the Nordic Region 2024 mycket väl fångas upp i ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2025–2030. Det är därför viktigt att vi arbetar vidare med rapportens slutsatser i den kommande arbetsplanen, sade han.

Om Nordiska ministerrådet

1 januari 2024 inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Laddar...