Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (ANDTS-strategin) Diarienummer: S2021/03343

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att stödja och driva på arbetet med att genomföra ANDTS-strategin 2021–2025.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten initierar och utformar insatser utifrån prioriteringar som myndigheten bedömer vara angelägna för att uppnå strategins mål.

Lokala och regionala behov samt nationell samordning

Folkhälsomyndigheten verkar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete som bland annat möter kommuners och regioners behov.

Myndigheten verkar för en övergripande nationell samordning och ett kunskapsbaserat arbete. Den ansvarar bland annat för en samlad verksamhetsrapportering och uppföljning inom området.

Folkhälsomyndigheten föreslår hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras. Detta för att stödja det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet.

Samverkan, dialog och inhämtning av kunskaper

Uppdraget genomförs i nära samverkan med Socialstyrelsen och i nära dialog med länsstyrelserna samt organisationer. Om det behövs samtalar Folkhälsomyndigheten med och hämtar in data även från andra.

Folkhälsomyndigheten fortsätter under 2021 det utvecklingsarbete myndigheten påbörjat i tidigare regeringsuppdrag om vissa tobaksfrågor.

Folkhälsomyndigheten hämtar in kunskaper och erfarenheter från ett tjugotal utpekade myndigheter.

Folkhälsomyndigheten rapporterar senast den 1 maj 2022 och därefter årligen 2023–2026 till Socialdepartementet.