Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling Diarienummer: N2019/03094/EIN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att stödja arbetet med regeringens samverkansprogram under perioden 2019–2022 samt stödja offentliga aktörer i deras arbete med regel- och policyutveckling.

Ladda ner:

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Uppdragets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens samverkansprogram under perioden 2019–2022 att nå resultat. Vinnova ska, för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Vinnova ska stödja genomförandet av samverkansprogrammen genom att göra analyser, i vilka bland annat ingår att tillhandahålla kartläggning av relevanta aktörer i Sverige och omvärlden samt att bistå med systemanalys kring omställningsbehov. Omvärlds- och systemanalys ska genomföras i samverkan med relevanta myndigheter och analysnätverk.

Vinnova ska även stödja samverkansprogrammens genomförande och samverkansgruppernas verksamhet genom att tillhandahålla metoder och processtöd samt identifiera möjliga synergier mellan programmen. Vinnova ska även vid behov genomföra kompletterande aktiviteter som exempelvis att föra dialog med bredare intressentgrupper av relevans för programmens teman.

Vidare ska Vinnova tillhandahålla och samverka med befintliga mötesplatser för berörda myndigheter i syfte att skapa överblick över pågående insatser som kopplar till samverkansprogrammens teman och prioriteringar. Vinnova ska även, med de myndigheter som inom ramen för samverkansprogrammen får egna uppdrag, verka för samordning av insatser och aktiviteter.

Samverkansprogrammens internationella koppling ska stärkas. Vinnova ska därför bidra till ökad samverkan och deltagande i t.ex. EU-program och till att lärdomar från policyutvecklingsarbete inom internationella organisationer som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), EU-kommissionen och World Economic Forum (WEF) integreras i genomförandet av programmen. Vinnova ska vidare samverka med regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet samt inom ramen för arbetet i Team Sweden lyfta samverkansprogrammens prioriteringar.

Vinnova ska tillhandahålla stöd till offentliga aktörer, däribland regelgivande myndigheter, för att stärka deras förmåga att proaktivt arbeta med regel- och policyutveckling. Syftet är att möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma vid snabb teknologisk förändringstakt, respektive de omställningsbehov som kan uppkomma för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Vinnova ska i sådana frågor även samverka med Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Med regelgivande myndigheter avses myndigheter som har i uppdrag att utfärda föreskrifter, allmänna råd, anvisningar eller andra former av
normgivning som är styrande eller vägledande.

Uppdraget slutförs i samband med att samverkansprogrammens avslutas 2022. Vinnova ska årligen rapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars. Vinnova ska lämna en slutredovisning av uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2023. Uppdraget ska finansieras inom myndighetens befintliga anslagsramar.