Uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor Diarienummer: N2019/01779/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att ta fram underlag som beskriver befintlig lagstiftning, övervakning, kontroll och andra åtgärder som är relevanta när det gäller hållbarhetskriterierna för skogsbaserad bioenergi i enlighet med artikel 29.6 i Europaparlaments och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Ladda ner:

Underlaget ska omfatta följande punkter:

 • Avverkningars laglighet.
 • Återbeskogning av avverkade områden.
 • Utpekande och skydd av områden för naturvårdsändamål,
  inklusive sådana områden inom våtmarker och torvmarker.
 • Hänsyn till markkvalitet och biodiversitet vid avverkning.
 • Upprätthållande eller förbättring av skogens långsiktiga
  produktionskapacitet.

Underlaget ska också innehålla en redogörelse avseende direktivets artikel 29.7 om Sveriges

 • ratificering av Parisavtalet.
 • nationellt fastställda bidrag till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, hur markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ingår samt hur förändringar i upptag och utsläpp relaterat till skörd av biomassa räknas in i det nationellt fastställda bidraget.

Skogsstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 september 2019.