Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Diarienummer: Ku2018/01458/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta samt genomföra under 2018–2020.

Myndigheten bör i genomförandet av uppdraget föra en dialog, och vid behov, genomföra insatser tillsammans med övriga strategiska myndigheter, såsom Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Statens skolverk och Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten bör även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kunskap om hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter inom ramen för Migrationsverkets uppdrag.

För uppdragets genomförande 2018 får myndigheten använda 333 000 kronor.

Myndigheten ska redovisa planerade insatser och resultatet av vidtagna insatser samt lämna en ekonomisk redovisning av använda medel till Kulturdepartementet (med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020. En delredovisning ska även lämnas den 22 februari 2019.