Omställningsstudiestöd

Uppdaterad

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd infördes den 1 oktober 2022 i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet gör det möjligt för människor att välja att satsa på omställning eller kompetensutveckling, utan att behöva känna oro för hur räkningarna fortsatt ska betalas, eftersom omställningsstudiestödet innebär att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Foto: Folio images.

Ett parallellt offentligt studiestöd – omställningsstudiestöd – införs i linje med de avtalsslutande parternas principöverenskommelse. Omställningsstudiestödet består av ett omställningsstudiebidrag och ett omställningsstudielån.

Omställningsstudiestöd ska kunna lämnas till studerande som är svenska medborgare och till vissa utländska medborgare, i likhet med vad som gäller inom det ordinarie studiestödssystemet.

Omställningsstudiestöd ges vid heltidsstudier i högst 44 veckor

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Målgrupp och kvalificeringsvillkor för omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Utbildningar som ger rätt till omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd kan användas för studier på utbildningar i Sverige som är studiemedelsberättigade i dag men även för utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation. En utbildning ger rätt till omställningsstudiestöd om den omfattar minst en veckas studier på heltid och får bara lämnas för sådan del av studietiden som omfattas av en kursplan eller motsvarande. För den som är under 40 år ska omställningsstudiestöd bara få användas för att påbörja utbildningar som motsvarar högst 80 heltidsveckor. För den som har fyllt 40 år finns inte denna begränsning.  

En förutsättning för att kunna beviljas omställningsstudiestöd är att utbildningen stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Registrerade omställningsorganisationer samt den offentliga omställningsorganisationen ska ges tillfälle att lämna ett yttrande om huruvida en viss utbildning bedöms stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden eller ej. Omställningsstudiestöd ges inte för utbildningar av hobbykaraktär.

Omställningsstudiestödets storlek ska beräknas med utgångs­punkt i den årliga inkomsten i ett beslut om sjukpenning­grundande inkomst (SGI)

Omställningsstudiebidraget, lån samt bidrag, kommer ersätta minst 80 procent av ett inkomstbortfall för de allra flesta.

Omställningsstudiebidrag ska lämnas med ett belopp som motsvarar den sökandes årliga inkomst, dock högst 4,5 inkomstbasbelopp, multiplicerad med 0,8 och med den omfattning stöd söks för. Det motsvarar för den som studerar på heltid högst 21 298 kronor per månad i 2022 års prisnivå. Bidraget beskattas och är pensionsgrundande. Möjlighet finns också att söka omställningsstudielån som får motsvara högst nivån på det nuvarande studiemedelssystemets grund- och tilläggslån (12 514 kr per månad i 2022 års prisnivå). Storleken på lånet anpassas dock så att summan av omställningsstudielån och samlade bidrag efter skatt från omställningsstudiebidrag och kollektivavtalat stöd enligt nedan inte ska överstiga tidigare nettoinkomster från arbete.

Till det offentliga omställningsstudiestödet kan i många fall parternas kompletterande studiestöd lämnas. Det gäller anställda som omfattas av vissa kollektivavtal och det kompletterande stödet kommer då kunna variera beroende på kollektivavtalsreglering.

Omställningsstudiestödets administration

Omställningsstudiestödet i likhet med övriga statligt finansierade studiestöd administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). En person som vill ansöka om omställningsstudiestöd bör kontakta den omställningsorganisation som personen är anknuten till för att få vägledning om studier med omställningsstudiestöd. Registrerade omställningsorganisationer samt den offentliga omställningsorganisationen får i samband med detta ges tillfälle att lämna ett yttrande till CSN med ett utlåtande om hur den sökta utbildningen förväntas stärka den sökandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. CSN:s beslut ska kunna överklagas till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Omställningsstudiestöd ska lämnas i mån av tillgängliga medel

Fullt utbyggt beräknas statens budgeterade utgifter för omställningsstudiestödet vara mellan 6 och 9 miljarder per år. Utgiftsnivån föreslås kunna variera beroende på konjunkturutvecklingen och ska räknas upp med lönesummans utveckling från och med år 2027. Omställningsstudiestödet kommer följaktligen att kunna lämnas i mån av tillgängliga medel. När systemet planeras vara fullt utbyggt år 2026 beräknas i genomsnitt runt 44 000 personer per år kunna beviljas omställningsstudiestöd.

Ersättning för arbetstagare med kollektivavtalat kompletterande studiestöd
Bruttolön Omställningsstudiebidrag med kollektivavtalat kompletterande studiestöd Omställningsstudielån Totalbelopp
20 000 16 000 2 520 18 520
25 000 20 000 3 150 23 150
30 000 24 000 3 780 27 780
35 000 25 000 6 270 31 270
40 000 26 000 8 820 34 820
45 000 29 250 9 920 39 170
50 000 32 500 11 030 43 530
Ersättning för arbetstagare utan kollektivavtalat kompletterande studiestöd
Bruttolön Omställningsstudiebidrag Omställningsstudielån Totalbelopp
20 000 16 000 2 520 18 520
25 000 20 000 3 150 23 150
30 000 20 460 6 010 26 470
35 000 20 460 9 160 29 620
40 000 20 460 12 310 32 770
45 000 20 460 12 330 32 790
50 000 20 460 12 330 32 790

Källa: Beräkningar gjorda utifrån uppgifter från arbetsmarknadens parter och i 2021 års inkomstbelopp.

Det kompletterande studiestödet som följer av kollektivavtal är beräknat utifrån uppgifter från arbetsmarknadens parter och 2021 års inkomstbasbelopp. Beloppen för det statliga bidraget och det kompletterande studiestödet är angivna i bruttobelopp. Lånet är skattefritt, det vill säga beloppet är netto. Samtliga belopp är avrundade.

Så mycket får man i lån och bidrag

  • Man kan få omställningsstudiebidrag för 80 procent av sitt inkomstbortfall, upp till högst 4,5 inkomstbasbelopp per år.
  • Med det kompletterande studiestödet som följer av kollektivavtal kan man få 80 procent av sin minskade arbetsinkomst mellan 4,5 och 5,5 inkomstbasbelopp per år. Har man inkomster därutöver kan kompletterande studiestöd lämnas för att tillsammans med omställningsstudiebidraget täcka 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år.
  • Med lån och bidrag, och tillsammans med det kompletterande studiestödet som följer av kollektivavtal kommer de absolut flesta att få samma ersättning efter skatt som de hade när de jobbade. Omställningsstudielån lämnas i 2021 års belopp med högst 12 332 kronor.

Mer i samma ämne

Ett offentligt omställningsstudiestöd har införts. För att möjliggöra denna reform behöver studiestödet anpassas. Läs mer om det här.

Frågor och svar om omställningspaketet

Omställningspaketet handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Här kan du ta del av frågor och svar om de olika delarna.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.