Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Ansvariga departement
Försvars­departementet
 • Försvarsminister Pål Jonson presenterade en strategisk inriktning för försvarsinnovation

  Pål Jonson står på en scen vid ett ståbord och talar. I bakgrunden syns ett vinterlandskap på stora skärmar.
  Försvarsminister Pål Jonson presenterar den strategiska inriktningen för försvarsinnovation på Folk och försvars rikskonferens. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringens försvarsinnovationsinitiativ stod i fokus den 8 januari när Pål Jonson medverkade på Folk och Försvars årliga rikskonferens för att tala om svensk långsiktig försvarsförmåga. I samband med försvarsministerns tal presenterade han en strategisk inriktning för försvarsinnovation.

 • Försvarsinnovationsinitiativet skapar förutsättningar för nya arbetssätt och samarbeten

  • Pål Jonson pratar med en annan person.

   Försvarsminister Pål Jonson.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  • Flera personer står inomhus och pratar med varandra och dricker kaffe.

   Representanter för myndigheter och näringsliv möttes på Försvarsdepartementet.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  Den 28 november ledde försvarsminister Pål Jonson det sista av fyra möten, s k försvarsinnovationsdialoger, som är startpunkten för regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Syftet är att skapa förutsättningar för att bland annat omhänderta de möjligheter som banbrytande teknik innebär i relation till militära förmågebehov.

 • Ökade resurser till militärt innovationsprogram och utökad forskning

  Regeringen avser att föreslå i höstbudgeten ökade resurser till ett militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot. Regeringen föreslår 88 miljoner kronor 2024 till militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi samt 100 miljoner kronor för utökad forskningsverksamhet i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Varför tas initiativet?

Den förändrade omvärldssituationen och kriget i Ukraina har lett till ett ökat behov av materiel och ökade investeringar i försvarsförmåga. Det har belyst vikten av försvarsindustriell kapacitet och behovet av att snabbt kunna öka produktionen.

Regeringen behöver tillsammans med olika aktörer inom traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv identifiera faktorer som kan utgöra begränsningar och möjligheter för att underlätta för industrin att öka effektiviteten och öka innovationskraften.

Initiativet kan ses som ett led i fortsatt arbete med de förslag som presenterades i utredningen Materialförsörjningsstrategi för vår gemensamma säkerhet (SOU 2002:24).

Vad ska uppnås med initiativet?

Det övergripande syftet med regeringens försvarsinnovationsinitiativ är att höja förmågan och takten för innovation inom det militära området.

Genom att främja ökad och fördjupad samverkan mellan aktörer från olika sektorer skapas mervärden som bidrar till såväl Sveriges försvarsförmåga och innovationskraft som till ökad konkurrenskraft och stärkt säkerhet.

Genom att skapa förutsättningar för samverkan över sektorsgränserna kan ny teknik som utvecklas för och på det civila området också nyttiggöras genom innovationer på försvarsområdet.

Att leda den tekniska utvecklingen och omsätta forskning och utveckling och nya idéer till försvarsinnovationer är avgörande för att som nation ha en stark försvarsmakt och en stark säkerhetspolitiska position.

Vad görs inom initiativet?

Initiativet inleddes med ett uppstartsmöte den 29 maj 2023 med företrädare från till exempel företag och branschorganisationer inom försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter. Totalt har en mötesserie med fyra möten hållits där olika aktörer har bjudits in.

Syftet med dessa möten är att identifiera vilka förutsättningar och verktyg som behöver utvecklas för att ytterligare stärka försvarsindustrin i Sverige genom att höja innovationsförmågan.

Exempel på frågor som kommer att lyftas är upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument.

Arbetet och resultaten ska kunna ligga till grund för konkreta politiska åtgärder.

Innehåll om Försvarsinnovation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 17 träffar.