Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett enklare bilstöd Betänkande av Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd SOU 2023:81

Publicerad

Omslagsbild av SOU 2023:81 Ett enklare bilstöd.

I juli 2022 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för bilstödet och ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter avseende handläggningen av bilstödet. I uppdraget ingick även att föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk och en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning.

Ladda ner:

Personer som har en varaktig funktionsnedsättning kan ges bilstöd, som är ett bidrag för inköp och anpassning av ett fordon efter ens egna behov. På så sätt ges personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att kunna delta i samhället på jämlika villkor.

Under de senaste åren har nyttjandet av bilstödet minskat påtagligt. Sedan 2017 har antalet mottagare av stödet mer än halverats. Samtidigt har handläggningstiderna blivit avsevärt längre. Utredningen bedömer att nedgången inte beror på att behovet av bilstöd bland personer med funktionsnedsättning minskat, inte heller antalet personer som har en funktionsnedsättning, utan är huvudsakligen en följd av de regler om bilstöd som infördes 2017.

Reformen syftade bland annat till ökad trafiksäkerhet, stärkt konkurrens mellan företag som anpassar bilar och ökade möjligheter till bilköp för personer med bristande ekonomiska förutsättningar. Regelverket kom emellertid att försvåra möjligheterna att få tillgång till bilstöd. Utredningen föreslår därför åtgärder som både underlättar och förenklar administration och bidragsgivning inom bilstöd.

Bland annat föreslår utredningen att:

  • administrationen av bilstödet ska överföras till Trafikverket för effektivare och kortare handläggningstider,
  • bilstöd till inköp och anpassning ska lämnas med färre antal bidrag,
  • bidragen fortsatt ska anges i socialförsäkringsbalken men att regeringen ska bemyndigas av riksdagen att föreskriva hur bidragen beräknas,
  • bilstöd ska bestämmas med utgångspunkt i vad som bedöms vara den lägsta utgiften för inköp och anpassning av en bil så att den kan brukas, med hänsyn till personens funktionsnedsättning.