Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt konstitutionell beredskap SOU 2023:75

Publicerad

Betänkande av Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.

Ladda ner:

I nödlägen av olika slag sätts samhället på prov. Kommittén om beredskap enligt regeringsformen är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att utreda fyra grundlagsfrågor som ytterst handlar om hur Sverige styrs i krig och andra kriser.

Kommitténs första deluppdrag har avsett var och hur riksdagen får sammanträda. Bakgrunden är främst erfarenheterna av covid-19-pandemin. Uppdraget har varit att bedöma om den sammanträdesort som anges för riksmötet i regeringsformen bör specificeras på annat sätt än i dag, att analysera om det bör göras möjligt att ha olika regler om var och hur kammaren och utskotten sammanträder samt att överväga om sammanträden bör kunna hållas helt digitalt.

Det andra deluppdraget har varit att se över bestämmelserna om riksdagens krigsdelegation. I uppdraget har ingått att analysera om ordningen med en krigsdelegation fortfarande är ett ändamålsenligt sätt att organisera riksdagens arbete i krig och krigsfara, att analysera delegationens sammansättning, funktion och befogenheter samt att överväga om det finns skäl att ändra reglerna om delegationen.

Kommitténs tredje deluppdrag har gått ut på att överväga om tillämpningsområdet för regeringsformens bestämmelser om krig och krigsfara är ändamålsenligt utformat. Bakgrunden är en oro för att reglerna skulle kunna bli tillämpliga när det inte är motiverat.

Det fjärde deluppdraget har gällt regeringens möjligheter att besluta föreskrifter i allvarliga fredstida kriser. Frågan har utretts förut och aktualiserats igen under covid-19-pandemin. Kommitténs uppgift har varit att på nytt bedöma om det finns ett behov av att utvidga regeringens normgivningskompetens i sådana kriser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser

    En parla­men­tariskt samman­satt kommitté får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om krigs­deleg­ationen, var riks­mötet hålls och regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser. Syftet med utred­ningen är att säker­ställa att regle­ringen av hur riks­dagens arbete organi­seras vid krig eller krigs­fara är ända­måls­enlig, att över­väga om bestäm­melserna om var riks­mötet hålls bör ändras och att över­väga om regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser bör utvidgas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition