Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skyddet för EU:s finansiella intressen Ändringar och kompletteringar i svensk rätt SOU 2023:49

Publicerad

Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier har överlämnat delbetänkandet ”Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt”.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att lämnade av muntliga uppgifter i beskattningen som är oriktiga ska kunna straffas. Tidigare har endast oriktiga uppgifter som lämnats skriftligen kunnat utgöra grund för skattetillägg och straffansvar.

Vidare föreslår utredningen att även lämnade av korrekta uppgifter i vissa fall ska anses vara oriktiga uppgifter i beskattningen. Det gäller när de uppgifter som lämnas utgör ett led i ett mervärdesskattebedrägeri och den som har lämnat uppgiften kände till eller borde ha känt till det. Även i det fallet ska lämnandet av uppgifter kunna leda till skattetillägg och straffansvar. Förslagen är i linje med den rättspraxis som gäller i Sverige idag och innebär att lagstiftningen förtydligas. Förslagen medför ändringar i skattebrottslagen (1971:69) och i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Förslagen bedöms endast få marginella samhällsekonomiska och offentligfinansiella effekter.

Bakgrunden till förslagen är att utredningen bl.a. har fått i uppdrag att i ett delbetänkande föreslå åtgärder med anledning av Europeiska kommissionens formella underrättelse om Sveriges genomförande av SEFI-direktivet. I och med att utredningen nu har överlämnat delbetänkandet är uppdraget i denna del slutfört.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skyddet för EU:s finansiella intressen

    Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier har överlämnat delbetänkandet ”Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt”.

Lagrådsremiss

Proposition