Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga SOU 2023:44

Publicerad

Betänkande av Utredningen om frihets­berövande påföljder för unga.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regleringen om frihets­berövande påföljder för lag­överträdare som begår brott innan fyllda 18 år och föreslå lämpliga föränd­ringar. Utgångs­punkten för över­synen är behovet av en ordning som möjlig­gör tillräckligt ingripande reaktioner vid mycket allvarlig brotts­lighet, innefattar adekvata åter­falls­före­byggande åtgärder och som säker­ställer en trygg och säker miljö. I uppdraget har ingått att särskilt över­väga vilken myndig­het som är bäst lämpad att ansvara för verk­ställig­heten av den eller de frihets­berövande påföljder som föreslås användas. Översynen ska genomsyras av ett ungdoms- och barn­rätts­perspektiv och förslagen ska säker­ställa att barnets rättig­heter tillgodoses i enlighet med FN:s konven­tion om barnets rättigheter (barn­konventionen).