Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga Dir. 2021:99

Publicerad

En särskild utredare får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om frihets­berövande påföljder för lag­över­trädare under 18 år och föreslå lämp­liga förändringar.

Ladda ner:

Utgångs­punkten för över­synen är behovet av en ord­ning som möjlig­gör till­räckligt ingripande reak­tioner vid mycket all­varlig brotts­lighet, inne­fattar adekvata åter­falls­före­byg­gande åtgärder och som säker­ställer en trygg och säker miljö. I upp­draget ingår att särskilt över­väga vilken myndig­het som är bäst lämpad att ansvara för verk­ställig­heten av den eller de frihets­berövande påföljder som före­slås användas.

Översynen ska genom­syras av ett ungdoms- och barn­rätts­perspektiv och för­slagen ska säker­ställa att barnets rättig­heter tillgodo­ses i enlighet med FN:s konven­tion om barnets rättig­heter (barn­konven­tionen).

Uppdraget ska redo­visas senast den 3 augusti 2023.