Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av minimilönedirektivet SOU 2023:36

Publicerad

Betänkande av Utredningen om genomförande av minimilönedirektivet. En särskild utredare har tagit ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen ska genomföras i Sverige.

Ladda ner:

Den 19 oktober 2022 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2041 om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (minimilönedirektivet).

Syftet med minimilönedirektivet är att förbättra levnads- och arbetsvillkoren i unionen för att bidra till uppåtgående social konvergens och minska ojämlikheten i fråga om lön, bl.a. genom att fastställa en ram för att främja kollektivavtalsförhandlingar om lönesättning.

Direktivet ska vara genomfört senast den 15 november 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.