Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Datalagring och åtkomst till elektronisk information SOU 2023:22

Publicerad

Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 att tillkalla en särskild utredare med upp­draget att se över den lag­stift­ning som medför en skyldig­het för tillhanda­hållare av elektro­niska kommunika­tions­tjänster att lagra upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation för brotts­bekämpande syften, samt vissa anknytande frågor om myndig­heternas tillgång till sådana uppgifter. 

Ladda ner:

Utredaren har haft i uppdrag att analysera och utvärdera nuvarande reglering om lagring av och tillgång till uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation för brotts­bekämpande syften, bland annat i för­hållande till ny praxis från EU-domstolen. I uppdraget har också ingått att analysera förut­sätt­ningar för att leveran­törer av så kallade OTT-tjänster ska kunna omfattas av skyldig­heten att lagra och ge tillgång till uppgifter om elektronisk information.

Uppdraget har även omfattat att analy­sera och föreslå moderni­seringar när det gäller tillhanda­hållarnas skyldighet att se till att hemliga tvångs­medel kan verk­ställas på ett effek­tivt sätt. Utredaren har också haft i uppdrag att se över vissa frågor om svenska myndig­heters tillgång till elektro­niska upp­gifter, när de finns utanför Sveriges gränser (exekutiv jurisdiktion).

Syftet med upp­draget har varit att säker­ställa att de brotts­bekämpande myndig­heternas tillgång till information förbättras och inte försämras över tid på grund av teknik­utveckling och förändrade kommu­nika­tions­vanor, samtidigt som respekten för mänskliga rättig­heter säkerställs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Datalagring och åtkomst till elektronisk information

    Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 att tillkalla en särskild utredare med upp­draget att se över den lag­stift­ning som medför en skyldig­het för tillhanda­hållare av elektro­niska kommunika­tions­tjänster att lagra upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation för brotts­bekämpande syften, samt vissa anknytande frågor om myndig­heternas tillgång till sådana uppgifter. 

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...