Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart SOU 2021:98

Publicerad

Uppdraget i den del som här redovisas har varit att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med in-komst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

Ladda ner:

I uppdraget i den nu redovisade delen har ingått att utreda hur sjuk-penninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med in-komst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

En kartläggning av bakgrunden till de nuvarande skillnaderna i regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar samt en analys av skälen för dessa skillnader skulle göras.

Vidare skulle en helhetssyn av regler och processer kring företagens trygghetssystem göras. Nödvändiga författningsförslag skulle lämnas. Ett kunskaps-underlag skulle sammanställas och analyser göras av dels företagan-dets utveckling och pågående förändringar, dels utmaningar i före-tagens trygghetssystem. Följder och utmaningar med anledning av covid-19 skulle sammanställas och analyseras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

    Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2020. En särskild utredare ska lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

    Uppdraget i den del som här redovisas har varit att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med in-komst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

  • 55 år och karensval

    I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. I utredningen görs också bedömningen att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...