Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42

Publicerad

I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas oförändrade.
  • En kommun vid vissa grundskoleenheter ska få begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola).
  • Skolverket, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp.
  • Den tid som övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna och specialskolan bör förlängas till utgången av juni år 2028.

Genvägar

Förslaget om förlängning av giltighetstiden för övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning behandlas i propositionen Vissa insatser för ökad lärarkompetens.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

  • Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i ett antal lagar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att namnen grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ersätts med namnen anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...