Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet SOU 2019:13

Publicerad

Agenda 2030-delegationen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ladda ner:

Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att:

  • Riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut och en bred politisk förankring av Agenda 2030,
  • regeringen från och med budgetpropositionen för 2022, ger en nulägesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030, 
  • regeringen tillsätter en kommitté som fram till år 2030 kontinuerligt ska ta fram förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera genomförandet av Agenda 2030 så att arbetet för att nå agendans mål drivs framåt,
  • regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Sveriges genomförande av Agenda 2030

    I propositionen presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som ett led i arbetet föreslår regeringen ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och den miljömässiga – genom att föra en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Laddar...