Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Delredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030 M2022/00527

Publicerad

Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen.

Ladda ner:

I delredovisningen lämnas följande rekommendationer och förslag:

 1. Tydligare ledarskap och styrning av det nationella arbetet
  • Reformera regeringens arbetssätt för att hantera stora samhällsutmaningar
  • Stärkt styrning av agenda 2030-arbetet
  • Behov av fortsatt arbete efter mars 2024
  • Nationell medborgarpanel och breddad dialog med kommuner
 2. Anpassa de ekonomiska ramverken
  • Bredare översyn av det finanspolitiska ramverket
  • Översyn av skattesystemet
 3. Säkerställ finansiering av data för hållbar utveckling

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En nationell samordnare för Agenda 2030

  En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition