Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld SOU 2018:37

Publicerad

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras..

Ladda ner:

Utredningen lyfter bland annat fram att:

• arbetet med våldsutövare alltid måste utgå från de våldsutsattas behov av säkerhet

• socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare förtydligas

• hälso- och sjukvården engageras i arbetet

• en samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet med våld mot närstående

• kompetens och samordning måste lyftas och prioriteras nationellt

• en ny sekretessbrytande regel införs

• tydligare riktlinjer behövs för informationsutbyte

• tillfälligt boende utvecklas för våldsutövare

• myndigheter bör samverka mer aktivt

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)