Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden SOU 2012:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag är enligt direktivet att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Med utgångspunkt från analysen ska förslag lämnas om åtgärder som behöver vidtas för att öka kvinnors och anhöriginvandrares arbetskraftsdeltagande och påskynda deras etablering på arbetsmarknaden. I slutbetänkandet Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) presenteras utredningens analys och förslag till åtgärder.

Utredningen visar att utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning inte främst kan förklaras av bristande vilja att arbeta eller stora familjer. I stället visas att kvinnor systematiskt får ta del av ett senare och sämre stöd för etableringen.

Utredningen föreslår därför ett antal åtgärder för att fler nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare ska få förutsättningar att delta i arbets- och samhällslivet.

Förslagen:

  • Introduktionsgaranti
  • Förbättrad tillgång till kompetenshöjande insatser för korttidsutbildade.
  • Likvärdigt stöd för kvinnor och män.
  • Stärkta incitament och möjligheter att delta för nyanlända småbarnsmammor.
  • Tidigare kontakt mellan nyanlända och Arbetsförmedlingen samt kommunen.
  • Utökad uppföljning av målet om ett aktivt deltagande i samhällslivet samt av kommunernas stöd till nyanlända föräldrar.

Lagstiftningskedjan