Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn 2022/23:68

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24). Regeringen redovisar vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i regeringens och Transportstyrelsens styrning som har påverkat tillsynen negativt. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att dels klargöra vilka rapporteringskrav som ska gälla för Transportstyrelsen, dels överväga om Transportstyrelsen bör få disponera intäkterna från typgodkännandeverksamheten.

Regeringen instämmer till viss del i Riksrevisionens bedömning att regeringen behöver klargöra vilka rapporteringskrav som ska gälla för Transportstyrelsen. Regeringen anser dock inte att Transportstyrelsen bör få disponera avgiftsintäkterna från typgodkännandeverksamheten.

Regeringen har med anledning av Riksrevisionens iakttagelser gett Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att på en myndighetsövergripande nivå stärka uppföljning, analys och prioritering av tillsynen. I uppdraget ingår att utveckla myndighetens redovisning av tillsynsverksamheten i årsredovisningen och budgetunderlaget. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är
slutbehandlad.

Laddar...