Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt Skr. 2020/21:167

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Framtidens skatteintäkter och förändrad energianvändning (RiR 2020:25).

Ladda ner:

Riksrevisionen anser att metoden för att beräkna skatteintäkter från energi-och koldioxidskatter på lång sikt bör utvecklas så att den bättre fångar utvecklingen på klimat- och energiområdet. Som en del i denna metodutveckling rekommenderar Riksrevisionen att Energimyndigheten ges i uppdrag att återkommande ta fram ett huvudscenario över Sveriges energisystem på lång sikt.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att metoden för att beräkna skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter på lång sikt bör förbättras. Inkomsterna från energi- och koldioxidskatter utgör dock endast en liten del av de sammanlagda offentliga inkomsterna, och har därför en begränsad effekt på bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

Regeringen avser mot denna bakgrund att förbättra dagens beräkningsmetod. I detta arbete är Energimyndighetens bedömningar av den framtida energianvändningen ett viktigt underlag. Regeringen bedömer dock att det inte finns något behov av att ge myndigheten i uppdrag att ta fram ytterligare scenarier över Sveriges energisystem på lång sikt eftersom de scenarier som myndigheten redan tar fram bedöms vara tillräckliga för att förbättra beräkningarna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.