Proposition från Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på internet Prop. 2022/23:83

Publicerad

Regeringen föreslår att radio- och tv-lagen (2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.

Ladda ner:

Villkoren föreslås få avse opartiskhet och saklighet, genmälen, beriktiganden samt reklam, andra annonser, sponsring och produktplacering. Villkoren föreslås gälla för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB under den tid som återstår av företagens sändningstillstånd, dvs. fram till och med 2025.

Granskningsnämnden för radio och tv föreslås få granska om public service-företagen följer de villkor som ställts upp. Om granskningsnämnden finner att villkoren om opartiskhet, saklighet, genmälen och beriktiganden överträtts, föreslås nämnden få besluta att public serviceföretagen ska offentliggöra nämndens beslut. Överträds villkoren om annonser, sponsrade program och produktplacering föreslås allmän förvaltningsdomstol, efter ansökan av granskningsnämnden, kunna besluta om en särskild avgift.

I propositionen föreslås även att Myndigheten för press, radio och tv, i stället för regeringen, ska fatta beslut vid förhandsprövning av nya tjänster från public service. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Innehållsvillkor för public service på internet

    Regeringen föreslår att radio- och tv-lagen (2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att krav kan ställas på innehåll i radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på internet.

Proposition (1 st)

  • Innehållsvillkor för public service på internet

    Regeringen föreslår att radio- och tv-lagen (2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.