Proposition från Justitiedepartementet

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation Prop. 2022/23:73

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terrorist­brotts­lagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.

Ladda ner:

Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straff­skalan vara fängelse i  lägst två och högst åtta år. Har gärnings­mannen lett terrorist­organisa­tionen ska straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Det föreslås också att försök till det nya brottet ska kriminali­seras. Regeringen föreslår vidare att det ska vara straffbart att finansiera deltagande i en terrorist­organisation, att offentligt upp­mana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

    I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Proposition (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terrorist­brotts­lagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.