Proposition från Justitiedepartementet

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Prop. 2022/23:43

Publicerad

Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt föreslår regeringen att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag.

Ladda ner:

Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kommuner mot brott

    Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

    Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Proposition (1 st)

  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

    Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt föreslår regeringen att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag.