Proposition från Justitiedepartementet

Skärpta straff för knivbrott Prop. 2021/22:192

Publicerad

Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Ladda ner:

I proposi­tionen föreslår regeringen att maximi­straffet för upp­såtliga kniv­brott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Sam­tidigt föreslås en särskild straff­skala för oaktsam­ma kniv­brott som om­fattar böter eller fängelse i högst sex månader. Straff­skalan för grovt kniv­brott föreslås ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex månader och högst två år. Vidare före­slås att det i lagen införs omstän­dig­heter som särskilt ska beaktas vid bedöm­ningen av om ett kniv­brott är grovt, vilket innebär att tillämp­nings­området för det brottet utvidgas. Vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om före­målet har inne­hafts i ett sam­man­hang där det kan befaras komma till använd­ning vid brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygg­het till person, om före­målet har varit av särskilt farlig beskaf­fenhet, om inne­havet, över­låtelsen eller salu­hållandet har avsett flera föremål eller om gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpta straff för knivbrott

    Promemorian inne­håller förslag som innebär en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpta straff för knivbrott

    Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Proposition (1 st)

  • Skärpta straff för knivbrott

    Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.