Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål Prop. 2021/22:189

Publicerad

Regeringen föreslår komplet­terande lag­stift­ning till EU:s nya Bryssel II-förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i inter­nationella situa­tioner.

Ladda ner:

Vård­nads­tvister är svåra för alla inblan­dade och särskilt för barnen. Vid en inter­nationell vård­nads­tvist slits barnet dess­utom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräld­rarna så långt att barnet olov­ligen förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är ange­läget att det finns regler i EU som kan över­brygga de olik­heter som finns i medlems­staternas rätts­system och bidra till att tvister med en inter­nationell anknyt­ning kan lösas på ett förut­sebart och effektivt sätt till barnets bästa.

I EU har en ny Bryssel II-förord­ning antagits, som gäller frågor om äkten­skaps­skillnad, föräldra­ansvar och inter­nationella bort­föranden av barn. Förord­ningen inne­håller regler om vilken medlems­stats domstol som kan pröva en tvist med en inter­nationell anknyt­ning. Den inne­håller också regler om erkän­nande och verk­ställig­het av avgöran­den i EU.

Genom den nya förord­ningen stärks barns och föräld­rars rätts­säkerhet. Det införs en allmän skyldig­het för dom­stolen att låta ett barn uttrycka sina åsikter och att beakta åsikterna i förhål­lande till barnets ålder och mognad. Alla avgöranden om föräldra­ansvar görs direkt verk­ställ­bara i andra EU-länder. Dessutom harmoni­serar den nya förord­ningen delvis medlems­staternas verk­ställig­hets­regler. Vidare förbättras informa­tions­utbytet mellan med­lems­staternas myndig­heter, vilket under­lättar dom­stolarnas hand­läggning och förbättrar deras besluts­underlag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

    Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (16 st)

Laddar...