Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Publicerad

Regeringen före­slår komplet­terande lag­stift­ning till EU:s nya Bryssel II-förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i inter­natio­nella situa­tioner.

Ladda ner:

Vårdnadstvister är svåra för alla inblan­dade och särskilt för barnen. Vid en inter­natio­nell vård­nads­tvist slits barnet dess­utom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräld­rarna så långt att barnet olov­ligen förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är ange­läget att det finns regler i EU som kan över­brygga de olik­heter som finns i medlems­staternas rätts­system och bidra till att tvister med en inter­natio­nell anknyt­ning kan lösas på ett förut­sebart och effek­tivt sätt till barnets bästa.

I EU har en ny Bryssel II-förordning antagits, som gäller frågor om äkten­skaps­skillnad, föräldra­ansvar och inter­natio­nella bort­föranden av barn. Förord­ningen inne­håller regler om vilken medlems­stats domstol som kan pröva en tvist med en inter­natio­nell anknyt­ning. Den inne­håller också regler om erkän­nande och verk­ställig­het av avgöran­den i EU.

Genom den nya förord­ningen stärks barns och föräldrars rätts­säkerhet. Det införs en allmän skyldig­het för dom­stolen att låta ett barn uttrycka sina åsikter och att beakta  åsikterna i förhål­lande till barnets ålder och mognad. Alla avgöranden om föräldra­ansvar görs direkt verk­ställ­bara i andra EUländer. Dessutom harmoni­serar den nya förord­ningen delvis medlems­staternas verk­ställig­hets­regler. Vidare förbät­tras infor­mations­utbytet mellan medlems­staternas myndig­heter, vilket under­lättar dom­stolarnas hand­lägg­ning och för­bättrar deras besluts­underlag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

    Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (16 st)

Laddar...