Proposition från Justitiedepartementet

Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål Prop. 2020/21:216

Publicerad

Våldet från krimi­nella har för­änd­rats på ett oro­väckande sätt de senaste åren. En del i utveck­lingen är att anta­let skjut­ningar och spräng­ningar har ökat, fram­för allt som en följd av kon­flikter mellan olika grup­peringar.

Ladda ner:

För att polisen ska få bättre möjlig­heter att för­hindra att vapen och andra farliga före­mål används vid vålds­brott föreslår regeringen lag­änd­ringar som ger polisen en ny befogen­het att i brotts­före­byggande syfte söka efter sådana föremål i gemen­samma utrym­men i eller i anslut­ning till fler­bostadshus.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

    Utredningens uppdrag har bestått i att se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökning och att lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet med uppdraget har varit att ge polisen bättre redskap i arbetet mot skjutningar och annan allvarlig brottslighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)