Proposition från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Prop. 2019/20:193

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag med vissa kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen.

Ladda ner:

Enligt EU-förordningen ska varje medlems­stat inrätta en kontakt­punkt för genom­förandet av förord­ningen. Lagen innehåller bestäm­melser om att den myn­dighet som regeringen bestäm­mer ska vara kontakt­punkt enligt förord­ningen och att kontakt­punkten ska ha rätt att före­lägga utländska investe­rare eller berörda företag att till­handa­hålla vissa uppgifter eller hand­lingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

    En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Syftet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

Genväg