Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Prop. 2015/16:146

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av
asylsökande m.fl. som regel ska upphöra för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med barn när utlänningens avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller en kort tid därefter.

För utlänningar som har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa
upphör rätten till bistånd senast när tidsfristen löper ut. Om inhibition
beslutas eller ny prövning beviljas innan dess, upphör dock rätten till
bistånd först efter en vecka från det att beslutet om avvisning eller
utvisning på nytt blir verkställbart. För utlänningar som inte har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft.

Om ett beslut om inhibition eller ny prövning fattas efter att rätten till
bistånd upphört har utlänningen åter rätt till bistånd. Rätten upphör en
vecka efter det att avvisnings- eller utvisningsbeslutet på nytt blir verkställbart.

Om det är uppenbart oskäligt ska rätten till bistånd inte upphöra.
Regeringen föreslår även ändring av utgiftsram och ändrat anslag för
budgetåret 2016 till följd av lagförslaget.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...