Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption Prop. 2006/07:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att Sverige tillträder Förenta nationernas konvention mot korruption. Konventionen utgör ett led i det internationellt brottsbekämpande arbete som bedrivs inom Förenta nationerna. Dess syfte är att främja och förstärka åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. I konventionen anges vilka handlingar som ska utgöra brott i konventionens mening. Även frågor om bl.a. domsrätt, utlämning och internationell rättslig hjälp regleras. Vidare behandlas frågor om förverkande och återställande av egendom liksom olika former av samarbete över gränserna och åtgärder för att förebygga korruption. I propositionen görs bedömningen att svensk rätt uppfyller konventionens krav och att det därför inte fordras några lagstiftningsåtgärder för att Sverige ska kunna tillträda konventionen.
Laddar...