Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av EU:s dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att ge myndigheten möjlighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Enligt förslaget ska lagen

  • omfatta behandling av personuppgifter i den del av myndighetens verksamhet som avser uppföljning och analys av verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv,
  • innehålla skyddsåtgärder som syftar till att värna enskildas personliga integritet,
  • innehålla bestämmelser om bl.a. personuppgiftsansvar, sökbegränsningar, den enskildes medgivande till viss behandling och tillgången till personuppgifter.    

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...