Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Publicerad

Regeringen föreslår att ett förbud införs mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att den, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak. Bedömningen görs att kravet på informationstext och kombinerade hälsovarningar bör regleras genom myndighetsföreskrifter. 

Regeringen bedömer att kommunens, länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nuvarande tillsynsansvar även bör omfatta de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och kommunen bör få ta ut avgifter för sin tillsyn. Sekretess bör gälla i Folkhälsomyndighetens och kommunens tillsyn. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

    Regeringskansliet föreslår förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Detta efter att den Europeiska kommissionen har antagit ett så kallat delegerat direktiv som medför förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Upphettade tobaksvaror för rökning ska även förses med en informationstext och kombinerade hälsovarningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)