Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Publicerad

Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Ladda ner:

Regeringen lämnar nu ett antal förslag som syftar till att för­bättra regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott och säker­ställa att en hög grad av rätts­säker­het och effekti­vitet upp­rätt­hålls i dessa utred­ningar. Det handlar bland annat om att

 • fler utred­ningar ska få genom­föras när barn under 15 år miss­tänks för brott,
 • ett måls­ägande­biträde eller en särskild före­trädare för barn ska kunna för­ordnas för måls­äganden när den som miss­tänks ha begått brottet är under 15 år,
 • en bevis­talan ska få väckas i fler fall,
 • det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undan­röja en dom om bevis­talan som har fått laga kraft,
 • fler drog­tester ska få genom­föras mot barn under 15 år, och
 • det ska bli möjligt för åkla­gare att genom strafföre­läggande förordna om ungdoms­tjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Proposition (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.